Voorwaarden

Dreamrentals Curacao bemiddelt in de huur/verhuur van vakantiewoningen tussen huurder en verhuurder. De eigenaar van het gehuurde ontroerend goed gaat met de huurder een verhuurovereenkomst aan waarop de bij de woning behorende huurvoorwaarden van toepassing zijn.


1. Algemene boekingsvoorwaarden Dreamrentals Curacao

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de huurder en verhuurder van het aanbod van Dreamrentals Curacao. De verhuurder ( huiseigenaar/beheerder ) kan zich op basis van voor hen moverende redenen een boeking afwijzen. Er zal dus altijd sprake moeten zijn van gunning.  Indien een huiseigenaar aanvullende huurvoorwaarden heeft zal deze na boeking aan huurder per email worden toegezonden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de huurder langs elektronische weg een bevestiging in de vorm van een huurnota.

2. Betaling

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Het restant van de huursom moet uiterlijk 2 maanden voor de dag van aankomst in het bezit zijn van Dreamrentals Curacao. Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door Dreamrentals Curacao per email op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Dreamrentals Curacao heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten ad € 95,00 in rekening te brengen.
Indien de huurovereenkomst binnen 2 maanden voor de dag van vertrek tot stand komt, moet binnen 1 tot 3 dagen de gehele huursom worden voldaan.

3. Huursom

De aangegeven huursom geldt per accommodatie, tenzij anders aangegeven. De aangegeven huursom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Dreamrentals Curacao bekend waren ten tijde van het afsluiten van de huurovereenkomst.

4. Huurovereenkomst

Dreamrentals Curacao stelt de benodigde huurovereenkomst per email in het bezit van de huurder.

5. Wijzigingen aantal personen door de huurder

Na het tot stand komen van de overeenkomst kan de huurder wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de huurder de gewijzigde huursom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.

6. Annulering door de huurder

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder naast eventueel verschuldigde reserveringskosten (€ 35,00) de volgende annuleringskosten verschuldigd:

1. bij annulering tot 60 dagen voor aankomst : 40% van de huursom
2. bij annulering vanaf 60 tot de 30 dagen voor de dag van aankomst : 60% van de huursom.
3. bij annulering vanaf de 30ste dag tot de dag van aankomst : 100% van de huursom

<<Wij raden u aan om een allrisk reis- en annuleringsverzekering af te sluiten 100% dekking>>

7. Waarborgsom

De huurder betaalt een waarborgsom welke op de factuur is aangegeven. De
waarborgsom wordt vooraf per bank voldaan. Aan het einde van de huurperiode wordt de waarborgsom binnen 14 dagen weer retour gestort minus het verbruik electra e/o water en eventuele schade aan de woningen/of inventaris.

8. Maximum aantal bewoners

In een vakantiewoning mogen niet meer personen logeren dan het bij reservering opgegeven aantal. Indien dit aantal overschreden wordt, kan de eigenaar/beheerder van de gehuurde woning de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra perso(o)n(e)n ontzeggen. Indien op een later tijdstip, buiten medeweten van de eigenaar/beheerder, toch extra perso(o)n(e)n in de woning logeren, ontstaat er onmiddelijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon die, indien nodig onmiddelijk opeisbaar is.

9. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede
staat aan huurder ter beschikking te stellen.

10. Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.

11. Schade

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies
van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend.

Kosten herstel

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder hiervan direct kennis te geven aan de beheerder van de woning en/of de verhuurder Dreamrentals Curacao.

13. Opzeggingen door Dreamrentals Curacao

Dreamrentals Curacao heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
1. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Dreamrentals Curacao aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
2. Indien de oorzaak van de opzegging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.
3. Indien de oorzaak van de opzegging aan Dreamrentals Curacao kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Dreamrentals Curacao of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 14
4. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de huurder noch aan Dreamrentals Curacao kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

14. Wijziging door Dreamrentals Curacao

Dreamrentals Curacao heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze deelt hij binnen 96 uur (4 werkdagen) aan de huurder mee, nadat Dreamrentals Curacao van de wijziging op de hoogte is gesteld.

1. In geval van wijziging doet Dreamrentals Curacao de huurder indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 96 uur (4 werkdagen).
2. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
- de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
- de aard en klasse van de accommodatie;
- de faciliteiten die de accommodatie biedt.
2A: De huurder die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 48 uur ( 2 werkdagen ) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken.
2B: In dat geval heeft Dreamrentals Curacao het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 72 uur
( 3 werkdagen ) na ontvangst van de mededeling van de afwijzing door de huurder. De huurder heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de huursom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.
3A: Indien de oorzaak van de wijziging aan Dreamrentals Curacao kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Dreamrentals Curacao. Of dit het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 14.
3B: Indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.
3C: Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de huurder noch aan Dreamrentals Curacao kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

15. Aansprakelijkheid en overmacht

1. Indien de accommodatie niet voldoet aan de omschreven faciliteiten, is Dreamrentals Curacao onverminderd verplicht de eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Dreamrentals Curacao is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
A: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de huurder;
B: de tekortkoming in de uitvoering van de huurovereenkomst niet kon worden voorzien of
niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken;
C: de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Dreamrentals Curacao of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de huurovereenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen;
D: de tekortkoming in de uitvoering van de huurovereenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel.
2: Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
3: voorbeelden van overmacht zijn o.a. : verkoop van de accommodatie door de eigenaar, onvoorziene gebreken aan de woningen, brand/water of inbraakschade, natuurrampen, oorlogsdreiging, etc.